အမှတ်သညာ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများ

မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ပထမဆုရှင် – ဒါရိုက်တာ ကျပ်ခိုး

မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ဒုတိယဆု – ဒါရိုက်တာ နန်းလှဒေဝီ

မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တတိယဆု – ဒါရိုက်တာ စောရဲမင်းပိုင်

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: